Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.